Yhdistyksen säännöt

Suomen Koripallovalmentajat r.y:n säännöt

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Koripallovalmentajat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • suomalaisen koripallon ja koripallovalmennuksen ylläpitäminen ja edistäminen
 • pyrkiä kohottamaan jäsenkuntansa sosiaalista asemaa ja arvostusta, tiedollista ja taidollista tasoa sekä oikeudellista turvaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen että muille valmentajille
 • järjestää stipendejä ja opintomatkoja jäsenilleen
 • huolehtii valmentajakunnan ammattitaidon kehittämisestä kouluttamisen ja tiedottamisen avulla
 • valvoo jäsenistön etujen huomioonottamista ammattiryhmänä
 • valvoo jäsenistön, seurojen ja liittojen käyttäytymistä ja moraalia
 • neuvoo jäsenkuntansa edustajia työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
 • osallistuu WABC:n, EABC:n ja vastaavien kansainvälisten valmentajajärjestöjen toimintaan
 • osallistuu koripalloon liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • antaa huomionosoituksia ansioituneille koripallovalmentajille
 • järjestää huvitilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioskikauppaa hankittuaan asianomaisen luvan. Samoin yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheilu- ja liikuntavälineiden, -varusteiden, -asusteiden sekä –kirjallisuuden välitystä jäsenilleen.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka toimii koripallovalmentajana seuraavin edellytyksin:

 • henkilö, joka hyväksytysti on suorittanut Suomen Koripalloliiton II-tason tai korkeamman valmentajakoulutuksen, tai
 • vastaavan ulkomaisen ammattitutkinnon sekä toiminut kahtena (2) edellisenä kautena käytännön koripallovalmennustyössä Suomessa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsen saa automaattisesti myös Suomen Valmentajat r.y:n jäsenyyden.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli yhdistyksen jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen toimielinten päätöksiä taikka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voidaan jäsen yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Jäsenen katsotaan eronneen, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa eräpäivästä.

 1. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksun tulee kuitenkin olla vähintään Suomen Valmentajat r.y:n jäsenmaksun suuruinen.

 1. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi (2) vuotta, kuitenkin niin, että ensimmäisessä vuosikokouksessa valitun hallituksen jäsenistä arvalla valitut puolet jäsenistä on erovuorossa vuoden kuluttua.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajana voi sama henkilö toimia kerrallaan kaksi (2) vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi (2) jäsentä sitä vaatii. Hallituksen on kuitenkin kokoonnuttava vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen edellä mainituista yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 1. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

 1. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi. Yhdistyksen tilikausi alkaa syyskuun ensimmäinen (1.9.) ja päättyy elokuun kolmaskymmenesensimmäinen (31.8.).

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 1. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai Suomen Koripalloliiton virallisessa julkaisussa.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden sisällä tilikauden päättymisen jälkeen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
 1. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa;
 1. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus.
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 1. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 1. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.
 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *